HISTORIE – 100 LET DUCHCOVSKÉ NEMOCNICE

Úspěšná snaha o založení duchcovské nemocnice velmi úzce souvisí s konjunkturálním rozvojem města v důsledku rozvoje dolování a průmyslu od 80. let 19. století. Zdravotní péči tehdy poskytovala soukromá klášterní nemocnice sv. Clemense v Oseku, kterou obhospodařovaly sestry řádu sv. Karla Boromejského. Později nám byla v rámci teplického okresu k dispozici i teprve se rozvíjející okresní nemocnice v Řetenicích.

historie 1​První podnět k založení samostatné duchcovské nemocnice přišel již 11. 12. 1889, kdy byl také v souvislosti s císařským jubileem Franze Josefa I. složen ve prospěch její výstavby počáteční obnos ve výši 5 tisíc zlatých. Přesně o rok později se iniciativy chopil obchodník Anton Waage, který tehdy zastával funkci předsedy správní rady Okresní nemocenské pokladny v Duchcově. Za výrazné podpory vrchního okresního lékaře MUDr. Hugo Wolffa byl ustaven přípravný výbor pro stavbu nemocnice, ve kterém zasedli místní osobnosti jako okresní starosta Johann Franzel, starosta Oseka Anton Härtl, Josef Reichel z Ledvic, duchcovský továrník Bernhard Marr st. či kupec F. X. Reidl. Během sčítání lidu v roce 1890 totiž Duchcov přesáhl počet deseti tisíc obyvatel, který i nadále narůstal. Také proto přikročil stát v roce 1896 k obnově samostatného okresního hejtmanství v Duchcově, s čímž rostla i podpora úsilí pro vybudování vlastní nemocnice.

Při sčítání lidu v roce 1900 měl Duchcov již 11921 obyvatel. V roce 1903 se MUDr. Hugo Wolff rozhodl zveřejnit stavební studii, kterou na jeho žádost vypracoval mostecký architekt Adolf Schwarzer. Čas však ubíhal a obrat nastal až v okamžiku, kdy se rozhodl zcela pragmaticky reorganizovat přípravný výbor, do kterého byla přizvána řada významných osobností, které měly velký vliv v celém hnědouhelném revíru. Byli to zejména předseda spolku severočeských těžařů, c. k. vrchní báňský rada Gottfried Hüttemann, jeho „korunní princ“ dr. ing. Hermann Löcker, předseda revírního báňského úřadu Franz Heissler, okresní hejtman Egon von Jordan, starosta města Josef G. Krisch i zasloužilý lékař MUDr. Karl Neudörfl z Duchcova či důlní ředitel Karl Balthasar z Ledvic. V září 1904 bylo ujednáno, že hlavním garantem výstavby nemocnice bude hornická revírní Bratrská pokladna, která zároveň poskytla subvenci ve výši sto tisíc korun. Spořitelna města Duchcova věnovala 400 tisíc a podíleli se i mnozí další dárci.

historie 2​Dne 11. 5. 1905 schválilo záměr výstavby duchcovské nemocnice na pozemku poblíž dělnické kolonie Duchcovsko-Podmokelské dráhy na Osecké ul. okresní zastupitelstvo v čele se svým předsedou, hrabětem Adolfem Waldsteinem. U příležitosti 40. výročí císařského Majestátu bylo rozhodnuto, že budoucí nemocnice ponese název „Kaiser Franz Josef Jubileums-Bezirks Krankenhaus“ čili jubilejní okresní nemocnice císaře Františka Josefa I. Výstavba duchcovské nemocnice byla zahájena dne 10. srpna 1909 a zároveň byly nasmlouvány dohody s mnoha místními podnikateli, kteří se podíleli na stavbě i na vybavení budovy.

Stavba budov, která stála 880 tisíc korun, byla dokončena v srpnu 1911. Na centrální budovu navazoval vpravo chirurgický pavilon a vlevo medicinský pavilon čili interna. Odděleně byl (v místech pozdější porodnice) umístěn infekční pavilon, vlevo od něj márnice a za kotelnou desinfekční dům. Kolem nemocnice byla vysázena hodnotná parková úprava a vlevo vzadu byla umístěna i vlastní zelinářská zahrada.

Do funkce primáře byl jmenován MUDr. Gustav Orglmeister, jenž dosud pracoval jako asistent prof. MUDr. Wölflera na chirurgickém oddělení fakultní nemocnice v Praze (v Duchcově pak úspěšně působil až do roku 1945). Sekundářem se stal MUDr. Erich Färber, dosud působící v žatecké nemocnici. Lékařkou se stala i choť pana primáře, MUDr. Johanna Orglmeisterová. Do funkce vrchní sestry byla přijata Anastasie Sonntagová z nemocnice v Chebu. Prvním správcem budov byl jmenován Josef Kleiser ze Žatce.

historie 3​Duchcovská nemocnice byla slavnostně otevřena dne 4. října 1911 za účasti mnoha významných hostí, které přivítali okresní předseda hrabě Adolf Waldstein, starosta J. G. Krisch i okresní hejtman JUDr. Franz Frank. Nechyběli mezi nimi starostové a primátoři severočeských obcí od Ústí n. L. až po Žatec, zástupci pražského místodržitelství i dalších centrálních úřadů, ani významní podnikatelé. Zúčastnil se opat oseckého kláštera Meinrad Siegl, dvorní rada dr. Hermann Hallwich i vídeňský sochař Heinrich Scholz. V popředí mnoha řečníků měl hlavní slovo hrabě Waldstein, ale slavnostní řeč přednesl i vrchní okresní lékař MUDr. Hugo Wolff a zástupce revírní Bratrské pokladny Redner, ke slovu se dostal mostecký architekt Adolf Schwarzer i zemský vrchní inženýr Karel Pokorný z Prahy, který jeho projekt kdysi schvaloval, vrchní báňský rada Gottfried Hüttemann, ředitel Hermann Löcker i podnikatel Anton Endisch. Všichni nešetřili slovy chvály a pochvalovali si, že nový zdravotní ústav je opatřen nejnovějšími pomůckami a disponuje schopnými a zkušenými lékaři, což do sanitární péče duchcovského okresu přináší pozoruhodný pokrok…

Historií jubilující duchcovské nemocnice se po dobu měsíce října zabývá i dokumentární výstava v Městském informačním centru, kterou připravila Společnost přátel města Duchcova.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz