Práva a povinnosti pacienta

Dle Zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování máte mimo jiné právo:

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni;
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem za podmínky, že nenaruší přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb;
 • znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků přímo účastněných na poskytování Vaši péče;
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny;
 • přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s řádem nemocnice a oddělení tak, abyste neporušoval/a práva ostatních pacientů;
 • přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péče a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice v souladu s  řádem nemocnice a oddělení a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů;
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady;
 • máte právo dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám/sama zvolíte, včetně způsobu založených na tlumočení druhou osobou;
 • zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek;
 • vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek;

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Máte právo na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám. Máte právo na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. O Vašem zdravotním stavu/zdravotním stavu opatrované osoby a plánované léčbě Vás bude informovat zpravidla Váš ošetřující lékař.

Povinnosti:

 • Při poskytování zdravotní péče v Duchcovské nemocnici jste povinen/na dodržovat léčebný režim, řídit se řádem, uhradit cenu služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, pravdivě informovat ošetřující personál o svém zdravotním stavu, dosavadní léčbě a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče.
 • V průběhu hospitalizace je zakázáno kouření, používání alkoholu a drog. V odůvodněných případech jste povinen/na absolvovat vyšetření za účelem prokázání, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz